top of page

Policy/Avtalsvillkor
Tryggare hantering av kunduppgifter

 

Syfte
Denna policy har vi upprättat för att du skall känna dig trygg när du anförtror oss dina

personuppgifter. Vi värnar om din integritet. Den utgår från gällande dataskyddslagstift-
ning och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad
vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur
du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra åtaganden mot dig. Vår
utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål,
och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

 

Riktlinjer
Vilka personuppgifter har vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte person-
uppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Nedan följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:
Namn
Företag
e-postadress
Telefonnummer och adress till arbete
Titel

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Alla uppgifter vi får, bygger på att du har lämnat det till oss. Detta kan vara i samband
med offerter, order, informationsmail, chatt eller andra typer av förfrågningar.

 

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett korrekt och

säkert sätt. Det är enbart arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver

personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter som ska ha tillgång till dem.

Vi har ett starkt utvecklat säkerhetssystem med din integritet i fokus som skyddar mot
intrång, förstöring och andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

 

Hur lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har
samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt

avtal och lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretess-
avtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Rensning av personuppgifter sker när någon kontaktperson slutar på kundföretaget.
Alla kunder har rätt att om så önskas att bli informerade om vilka personuppgifter

FF profilreklam AB har registrerat om dem.
 

Ansvar
FF Profilreklam AB är personuppgiftsansvarig, detta innebär att vi är ansvariga för hur
dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

 

Vill du veta mer?
Den nya lagen innebär att ni som kund har ett antal rättigheter. Kontakta oss gärna om ni
vill veta mer och framförallt om ni känner någon oro i hur vi hanterar era uppgifter.
info@ffprofilreklam.se

bottom of page