top of page

Miljömärkningar som gör skillnad

Det finns många olika certifieringar och miljömärkningar. För att göra det enklare för dig som konsument har vi sammanställt de vanligaste miljömärkningarna och deras betydelse här nedan. Om du vill ha mer detaljerad information, klicka på länken under respektive märkning för att läsa mer.

Vi är stolta över att kunna erbjuda ett brett utbud av produkter från leverantörer som alla värnar om miljön och vår gemensamma framtid!

 


I vår webbshop hittar ni ett stor utbud av Miljöprodukter

Fairtrade logo

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende certifiering som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Genom Fairtrade får de bättre ekonomiska möjligheter, vilket bidrar till hållbar utveckling och minskad fattigdom.

 

Fördelar med Fairtrade:

 • Förbättrade ekonomiska villkor: Odlare och anställda får rättvist betalt, vilket ger dem och deras familjer en stabilare ekonomisk grund.

 • Fairtrade-premier: Extra pengar investeras i lokalsamhället och verksamheten, vilket kan innebära byggande av skolor, hälsokliniker eller förbättrade jordbruksmetoder.

 • Bekämpning av barnarbete och diskriminering: Fairtrade arbetar aktivt för att motverka barnarbete och diskriminering, och säkerställer att arbetsvillkoren är rättvisa och trygga.

 • Främjande av demokrati och organisationsrätt: Fairtrade stödjer demokratiska processer och rätten att organisera sig, vilket stärker odlarna och de anställdas inflytande över sin arbetsplats.

 • Miljöhänsyn och ekologisk produktion: Fairtrade-certifieringen främjar hållbara jordbruksmetoder och ekologisk produktion, vilket minskar miljöpåverkan och bidrar till en friskare planet.


Fairtrade-märkta produkter är ett val för rättvisa och hållbarhet. Genom att välja Fairtrade bidrar du till en mer rättvis och hållbar värld för odlare och arbetare globalt.


Läs mer på www.fairtrade.se

Svanen

Svanen är den nordiska miljömärkningen som garanterar att en produkt har tillverkats med minimal miljöpåverkan genom hela produktionskedjan, från råvara till färdig produkt. Produkter som bär Svanenmärket uppfyller stränga miljö- och kvalitetskrav, vilket gör dem till ett utmärkt val för den miljömedvetna konsumenten.

 

Fördelar med Svanenmärkning:

 • Låg miljöpåverkan: Produkterna tillverkas med hänsyn till miljön i alla led, vilket minimerar negativ påverkan på vår planet.

 • Höga miljö- och hälsokrav: Svanen-certifierade produkter uppfyller rigorösa krav som ständigt skärps för att säkerställa att de är miljövänliga och säkra för konsumenterna.

 • Oberoende granskning: Kraven fastställs och kontrolleras av en oberoende tredje part, vilket garanterar att standarderna verkligen efterlevs.

 • Främjar hållbarhet: Svanenmärkningen fungerar som ett verktyg för företag att bidra till ett mer hållbart samhälle genom att producera och erbjuda miljövänliga alternativ.


Svanen är Nordens officiella miljömärke och EU Ecolabel är dess motsvarighet inom EU. Miljömärkning Sverige AB arbetar på uppdrag av regeringen för att vägleda konsumenter mot de mest miljövänliga produkterna. Genom att välja produkter märkta med Svanen eller EU Ecolabel, stödjer du arbetet för en hållbar framtid.


Läs mer på www.svanen.se

Svanen logo
GOTS logo

GOTS - Global Organic Textile Standard

Global Organic Textile Standard (GOTS) är en ledande certifiering för ekologiska textilier, som garanterar att produktionen sker med strikta sociala och miljömässiga krav. GOTS-märkta kläder är tillverkade med hänsyn till hela produktionskedjan, från odling av råvaror till den färdiga produkten. 

 

Fördelar med GOTS-certifiering:

 • Ekologisk odling: Bomullen och andra råmaterial som används måste vara ekologiskt odlade, vilket minskar användningen av skadliga kemikalier och främjar biologisk mångfald.

 • Strikta kemikaliekrav: Det finns strikta regler för vilka kemikalier som får användas i tillverkningsprocessen, vilket minskar risken för föroreningar och skyddar både miljön och konsumenternas hälsa.

 • Säkra arbetsförhållanden: Arbetsvillkoren måste uppfylla Internationella arbetsorganisationens (ILO) kärnkonventioner, vilket innebär säkra och rättvisa arbetsförhållanden för arbetarna.

 • Kvalitet och hållbarhet: Det färdiga plagget måste klara kvalitets-tester för slitage och färgbeständighet, vilket garanterar en lång livscykel och hållbarhet.

 • Årliga kontroller: GOTS utför årliga inspektioner hos alla leverantörer i produktionskedjan för att säkerställa att standarderna efterlevs.


Genom att välja GOTS-certifierade produkter bidrar du till en mer hållbar och etisk textilindustri.


Läs mer på www.global-standard.org

Oeko-tex

Oeko-Tex är en världsomfattande hälsomärkning för textila råvaror och kläder, som garanterar att produkterna inte innehåller några skadliga ämnen. Certifieringen följer strikta human-ekologiska kriterier för att säkerställa att plaggen är säkra för konsumenterna.

 

Fördelar med Oeko-Tex-certifiering:

 • Inga skadliga ämnen: Oeko-Tex-certifierade klädesplagg innehåller inga spår av skadliga ämnen som kan orsaka allergiska besvär eller andra hälsoproblem.

 • Hälsomärkning: Märket garanterar att den färdiga produkten är säker att använda och fri från hälsofarliga kemikalier.

 • Strikta tester: För att en produkt ska få märkas med Oeko-Tex måste den genomgå noggranna laboratorietester, som endast utförs av oberoende textila forsknings- och testinstitut.

 • Global standard: Oeko-Tex är erkänd internationellt, vilket innebär att konsumenter världen över kan lita på att certifierade produkter uppfyller höga säkerhets- och kvalitetsstandarder.

 
Genom att välja Oeko-Tex-certifierade produkter bidrar du till en hälsosammare och säkrare vardag.


Läs mer på www.oeko-tex.com

Oeko-Tex logo
Ecolabel logo

ECO-Label

EU Ecolabel, även kallad EU Blomman, är en miljömärkning som säkerställer att produkter uppfyller stränga krav på hälsa, miljö, funktion och kvalitet. Kriterierna för EU Ecolabel utvecklas av EU:s forskningscenter i Sevilla, Joint Research Center, på uppdrag av EU-kommissionen och baseras på en livscykelanalys från råvara till avfall.

 

Fördelar med EU Ecolabel:

 • Livscykelperspektiv: Kriterierna beaktar hela produktens livscykel, från råmaterial till avfallshantering, vilket säkerställer att produkten är hållbar i alla led.

 • Höga krav: För att få licensen måste produkten uppfylla höga krav på hälsa och miljö, samt funktion och kvalitet. Dessa krav skärps kontinuerligt för att säkerställa att standarderna är uppdaterade.

 • Oberoende tester: Tillverkarna måste genomgå rigorösa tester och dokumentera att produkterna uppfyller de fastställda kraven.

 • Internationellt erkännande: EU Ecolabel är erkänd inom hela EU, vilket gör det enkelt för konsumenter att identifiera miljövänliga produkter oavsett var de befinner sig i Europa.


Genom att välja produkter märkta med EU Ecolabel bidrar du till en mer hållbar och hälsosam miljö.


Läs mer på www.ecolabel.eu

Fair Wear Foundation

Fair Wear Foundation (FWF) är en internationell organisation som arbetar för att förbättra arbetsvillkoren inom textilproduktionen världen över. FWF är ett flerpartsinitiativ där företag, fackföreningar och andra organisationer samarbetar för att hitta hållbara lösningar och förbättra arbetsvillkoren i producentländerna.

 

Fördelar med Fair Wear Foundation:

 • Fokus på arbetsvillkor: FWF är inriktad på att säkerställa rättvisa och säkra arbetsförhållanden för anställda inom textilindustrin.

 • Flerpartsinitiativ: Genom att samla företag, fackföreningar och organisationer främjar FWF ett samarbete som leder till långsiktiga och hållbara förbättringar.

 • Socialt ansvar: FWF samarbetar med företag som är engagerade i att ta socialt ansvar i hela sin leverantörskedja, vilket inkluderar att förbättra villkoren för alla arbetare involverade i produktionen.

 • Kontinuerlig förbättring: FWF arbetar aktivt för att implementera och övervaka förbättringar, vilket innebär att företagen som är medlemmar kontinuerligt strävar efter att höja standarden för arbetsvillkoren.


Genom att stödja företag som är medlemmar i Fair Wear Foundation bidrar du till bättre arbetsvillkor och en mer hållbar textilindustri.


Läs mer på www.fairwear.org

SA8000 logo

SA8000

SA8000 är en internationell standard för socialt ansvarstagande som bygger på principer i internationella normer för mänskliga rättigheter. Standarden mäter och utvärderar företag inom åtta nyckelområden för att säkerställa att de upprätthåller högsta möjliga etiska standarder.

 

Nyckelområden i SA8000:

 • Barnarbete: Förbud mot användning av barnarbete, vilket säkerställer att barn inte utnyttjas i arbetskraften.

 • Tvångsarbete: Eliminering av alla former av tvångs- och slavarbete, vilket skyddar arbetarnas frihet.

 • Hälsa och säkerhet: Säkerställande av en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda.

 • Fri förenings- och förhandlingsrätt: Rätt för arbetare att organisera sig och förhandla kollektivt utan rädsla för repressalier.

 • Diskriminering: Förbud mot alla former av diskriminering på arbetsplatsen, vilket främjar en rättvis och inkluderande arbetsmiljö.

 • Disciplinära förfaranden: Etiska och rättvisa disciplinära åtgärder som respekterar arbetarnas rättigheter.

 • Arbetstid: Reglering av arbetstid för att säkerställa rimliga arbetstider och vila.

 • Löner: Betalning av löner som uppfyller eller överstiger lagstadgade minimilöner och säkerställer att arbetarna kan leva på sina löner.

 
Genom att följa SA8000-standarden visar företag sitt engagemang för socialt ansvar och mänskliga rättigheter i hela sin verksamhet.


Läs mer på www.sa-intl.org

Amfori BSCI

Amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) är ett globalt initiativ som hjälper företag att förbättra sina leveranskedjor genom att främja socialt ansvar och hållbara affärsmetoder. I en alltmer komplex global marknad är det viktigare än någonsin att säkerställa förbättringar i arbetsvillkor och rättvisa behandlingar inom leveranskedjorna.

 

Fördelar med Amfori BSCI:

 • Uppförandekod: Medlemmar ska följa 11 uppförandekoder som omfattar viktiga områden som rättvis ersättning, förbud mot barnarbete, och arbetsförhållanden som respekterar de mänskliga rättigheterna.

 • Förbättrade arbetsvillkor: Initiativet syftar till att förbättra arbetsvillkoren globalt, vilket gynnar både arbetare och företag genom en mer hållbar och rättvis produktion.

 • Globalt samarbete: Amfori BSCI främjar samarbete mellan företag, vilket stärker insatserna för att skapa positiva förändringar i leveranskedjorna.

 • Kontinuerlig förbättring: Medlemmar uppmuntras att kontinuerligt förbättra sina affärsmetoder och arbetsvillkor i linje med de uppställda uppförandekoderna.

 
Genom att följa Amfori BSCI:s riktlinjer och principer kan företag visa sitt engagemang för etiskt ansvar och social hållbarhet i hela sin leveranskedja.


Läs mer på https://www.amfori.org/

Amfori BSCI logo

Reach-förordningen

Reach-förordningen (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) är en omfattande lagstiftning inom EU som reglerar registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Denna förordning syftar till att skydda människors hälsa och miljön genom bättre och tidigare identifiering av de inneboende egenskaperna hos kemiska ämnen.

 

Fördelar med Reach-förordningen:

 • Registrering: Alla kemiska ämnen som tillverkas eller importeras i mängder över ett ton per år måste registreras hos Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

 • Utvärdering: ECHA utvärderar informationen från registreringarna för att identifiera eventuella risker som kemikalierna kan medföra.

 • Tillstånd: Vissa farliga kemikalier måste få tillstånd från ECHA innan de kan användas. Detta tillstånd ges endast om företagen kan visa att de kan hantera riskerna på ett säkert sätt.

 • Begränsningar: Reach-förordningen kan begränsa eller förbjuda användningen av vissa kemikalier om de utgör en oacceptabel risk för hälsa eller miljö.

 • Användarkrav: Reach innehåller också specifika krav för användare av kemikalier, vilket innebär att både tillverkare och användare har ansvar för att säkerställa kemikaliesäkerhet.


I Sverige har Kemikalieinspektionen huvudansvaret för Reach-förordningen, medan den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA ansvarar för implementeringen på EU-nivå.


Läs mer på kemikalieinspektionens hemsida 
www.kemi.se

R-PET

Att återvinna och återbruka material istället för att tillverka nytt är ett miljösmart alternativ. I vårt sortiment finns flera produkter tillverkade av återvunnen PET (R-PET). Detta inkluderar bland annat fleecejackor, mössor, kassar och isskrapor.

 

Fördelar med R-PET:

 • Miljösmart val: Användningen av R-PET bidrar till att minska behovet av nya plastmaterial och minskar därmed miljöpåverkan från plastproduktion.

 • Förebygger plastförorening: Genom att använda återvunna PET-flaskor i våra produkter, hjälper vi till att förhindra att gammal plast hamnar i hav, sjöar och i vår natur.

 • Hållbart material: R-PET är ett hållbart alternativ som bevarar resurser och minskar avfall genom att ge nytt liv åt befintlig plast.

 

Material av återvunna PET-flaskor är ett sätt att förebygga att gammal plast hamnar i hav, sjöar och i vår natur.

Bluesign logo.png

Bluesign

Bluesign-certifieringen fokuserar på hållbarhet inom textilindustrin och säkerställer att hela produktionsprocessen är miljövänlig, från råmaterial till slutprodukt. Certifieringen inkluderar strikta krav på kemikalier, energi, vattenanvändning och arbetsförhållanden.

 

Fördelar med Bluesign:

 • Miljövänlig produktion: Säkerställer att produktionen är miljövänlig och resurseffektiv.

 • Strikta kemikaliekrav: Begränsar användningen av skadliga kemikalier för att skydda både miljön och konsumenterna.

 • Hälsa och säkerhet: Främjar säkra arbetsförhållanden och skyddar arbetarnas hälsa.

 

Genom att välja Bluesign-certifierade produkter bidrar du till en renare och säkrare textilindustri.


Läs mer på www.bluesign.com

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle-certifieringen bedömer produkter utifrån fem kategorier: materialhälsa, materialåteranvändning, förnybar energi och koldioxidhantering, vattenförvaltning och social rättvisa. Målet är att skapa en cirkulär ekonomi där produkter kan återvinnas utan att förlora kvalitet.

 

Fördelar med Cradle to Cradle:

 • Cirkulär ekonomi: Främjar återvinning och återanvändning av material för att minska avfall.

 • Materialhälsa: Säkerställer att materialen är säkra för både människor och miljö.

 • Förnybar energi: Uppmuntrar användningen av förnybara energikällor i produktionen​.

 
Produkter med denna certifiering stödjer en hållbar framtid.

Läs mer på: www.c2ccertified.org

CradletoCradleLogo.jpg
logo (1).png

Forest Stewardship Council (FSC)

FSC-certifieringen garanterar att träprodukter kommer från ansvarsfullt skötta skogar som ger miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar.

 

Fördelar med FSC:

 • Hållbart skogsbruk: Främjar ansvarsfull skogsförvaltning och bevarande av skogar.

 • Skydd av ekosystem: Stödjer bevarandet av biologisk mångfald och ekosystem.

 • Sociala fördelar: Säkerställer rättvisa arbetsvillkor och stödjer lokala samhällen.

 

Genom att välja FSC-certifierade produkter stödjer du hållbart skogsbruk och bevarandet av skogsekosystem.


Läs mer på www.fsc.org

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance-certifieringen främjar hållbart jordbruk, skogsbruk och turism. Produkter med denna märkning stödjer biologisk mångfald och hållbara levnadsförhållanden för lokala samhällen.

 

Fördelar med Rainforest Alliance:

 • Biologisk mångfald: Stödjer bevarandet av natur och djurliv.

 • Hållbart jordbruk: Främjar miljövänliga jordbruksmetoder som skyddar mark och vatten.

 • Sociala fördelar: Förbättrar arbetsvillkor och levnadsstandard för jordbrukare och deras familjer.

 Genom att välja Rainforest Alliance-certifierade produkter bidrar du till en hållbar framtid för både människor och natur.

Läs mer på: www.rainforest-alliance.org

Rainforest alliance logo.png
bottom of page